BG1 BG2

คณะผู้บริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง
นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการ
นางวรพรรณ คงเสรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ