BG1 BG2

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
2560
26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2558
18 ก.พ. 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2558 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องโลตัส ชั้น LL โรงแรมโลตัส กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 33 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
2557
19 พ.ค 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 1/2557 เวลา 14:10 - 15:10 น. ห้อง 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 เม.ย. 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องโลตัส ชั้น LL โรงแรมโลตัส กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 33 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
4 มี.ค. 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 4/2556 เวลา 15:10 - 16:00 น. ห้อง 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 ก.ย. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 2/2556 เวลา 13:15 - 14:30 น. ห้อง 1104 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 เม.ย. 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องโลตัส ชั้น LL โรงแรมโลตัส กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 33 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
18 ก.ย. 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 2/2554 เวลา 16:15 - 17:30 น. ห้อง 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย