BG1 BG2

คณะกรรมการบริษัท


 1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

  ประธานกรรมการ

 2. พลเอกวัฒนา สรรพานิช

  กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

 3. พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 4. นายชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 1. นายสดาวุธ เตชะอุบล

  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

 2. นายฮองไซ ซิม

  กรรมการ

 3. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์

  กรรมการ

 4. นายทอมมี่ เตชะอุบล

  กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)