BG1 BG2

คณะกรรมการบริษัท


 1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

  ประธานกรรมการ

 2. พลเอกวัฒนา สรรพานิช

  กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

 3. พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 1. นายชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 2. นายฮองไซ ซิม

  กรรมการ

 3. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์

  กรรมการ