BG1 BG2

ธุรกิจของบริษัท

ลักษณะบริการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจ 8 ประเภทดังต่อไปนี้

 1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 2. การค้าหลักทรัพย์
 3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 4. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
 5. การจัดการกองทุนรวม
 6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 7. กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 8. การจัดการเงินร่วมลงทุน

นอกจากนั้น ยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอยู่ในรายชื่อบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อีกด้วย

 1. ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งประเภทตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการค้าในระยะสั้น และ เพื่อการลงทุนในระยะยาว โดยจัดให้มีคณะกรรมการการลงทุน ทำหน้าที่กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่ชัดเจนซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทจะมีการกำหนดวงเงิน และแผนกลยุทธ์
 2. ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 3 ดำเนินธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นตัวแทนซึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสำนักงานสาขาที่ให้บริการแก่นักลงทุนทั้งในเขตกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาค รวม 45 สาขา มี ทีมงานด้านการตลาด และด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาแก่นักลงทุน ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค

  นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บทวิเคราะห์ และแหล่งข้อมูลต่างๆ สำหรับนักลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ www.cgsec.co.th หรือผ่านทางแอพลิเคชั่น ด้วยโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และAndriod เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการตัดสินใจการลงทุน นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท 3 ประเภท ได้แก่ บัญชีเงินสด (Cash) บัญชีที่วางเงินไว้กับบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อการชำระราคาเต็มจำนวน (Cash Balance) และบัญชีมาร์จิ้นในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีบัญชีลูกค้า จำนวน 67,565 บัญชี โดยเป็นบัญชีที่มีการซื้อขาย (Active) อยู่ทั้งสิ้น 21,329 บัญชี

  บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏตามตารางต่อไปนี้

  หน่วย : ล้านบาท

  มูลค่าการซื้อขาย ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 11,777,210.10 10,193,179.07 9,997,371.75
  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 553,458.69 946,111.84 768,097.75
  มูลค่าการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ฯ 1,070,610.18 632,781.88 539,076.30
  ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ) 4.97 3.11 2.76

  นโยบายการรับลูกค้าและการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

  บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเหมาะสมในการรับลูกค้า และพิจารณาวงเงินให้กับลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสมของฐานะทางการเงิน เพื่อประเมินการบริการที่จะนำเสนอแก่ลูกค้าแต่ละรายให้เหมาะสมที่สุด รวมทั้งเป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดบัญชี การพิจารณาอนุมัติวงเงิน และการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงได้กำหนดให้ผู้แนะนำการลงทุนผู้ซึ่งดูแลลูกค้า มีหน้าที่ต้องทำความรู้จักลูกค้าและประเมินก่อนการนำเสนอบริการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การลงทุน ฐานะการเงิน ข้อจำกัดของลูกค้าทั้งในด้านการลงทุน เงื่อนไข และรูปแบบการลงทุน

  ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินโดยมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีการเตรียมการสำหรับนโยบาย เพื่อรองรับมาตรการการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญ เพื่อรองรับนโยบายหลักของการกำกับดูแลสถาบันการเงินของทางการ ในการพิจารณาการรับลูกค้า

  อำนาจอนุมัติ

  บริษัทฯ ได้กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้การพิจารณามีความถูกต้องเหมาะสมรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังตารางต่อไปนี้

  วงเงินอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติ
  ไม่เกิน 2 ล้านบาท ผู้จัดการสายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ หรือผู้บริหารสูงสุดของสาขา หรือสูงกว่า
  ไม่เกิน 20 ล้านบาท ผู้บริหารสูงสุดสายตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ หรือสูงกว่า
  ไม่เกิน 30 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ หรือสูงกว่า
  ไม่เกิน 150 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสูงกว่า
  150 ล้านบาทขึ้นไป คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  1. กรรมการบริหาร 1 ท่าน
  2. ผู้บริหารสูงสุดของสายตราสารทุน 2 ท่าน
  3. ผู้บริหารสูงสุดของสายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ 1 ท่าน
  4. ผู้บริหารสูงสุดของสายบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน

  การอนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาวงเงินให้ถือเป็นมติ เมื่อกรรมการมีการลงมติเห็นชอบร่วมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

  นโยบายการกำหนด Margin ของหลักทรัพย์

  นโยบายการกำหนดอัตรา Margin ของหลักทรัพย์ โดยจะกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ โดยพิจารณาหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการดี และมีสภาพคล่องในการซื้อขาย บริษัทฯ จะมีการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อพร้อมอัตรา Margin เริ่มต้นของแต่ละหลักทรัพย์ ตามช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

  บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรา Margin เริ่มต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินให้กู้ยืมในบัญชี Margin ในระบบ Credit Balance คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย กรรมการบริหาร 1 ท่าน ผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจตราสารทุน 2 ท่าน ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 1 ท่าน และผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 1 ท่าน ให้ถือเป็นมติ เมื่อกรรมการลงมติเห็นชอบร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 6 ของกรรมการดังกล่าวและจะทำการทบทวนอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือพิจารณาเป็นกรณีให้ทันต่อเหตุการณ์

  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตรา Margin เริ่มต้น โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามระดับความเสี่ยง ดังนี้

  กลุ่ม Initial margin rate (%)
  A 50
  B 60
  C 70
  F 100
  N 0
  หมายเหตุ :
  - หุ้นที่อยู่ในกลุ่ม A, B, C, F จัดเป็นหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ และนำมาเป็นหลักประกันได้ (Marginable Securities) ตามอัตราในตารางข้างต้น
  - หุ้นที่อยู่ในกลุ่ม N จัดเป็นหุ้นที่ไม่ให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้น และไม่รับเป็นหลักประกัน (Non –Marginable Securities)
อ่านเพิ่มเติม..