BG1 BG2

หลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

     บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป เข้าใจอย่างดีว่า "ความเชื่อถือ" เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของเรา จึงได้จัดให้มีธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทที่มีความรับผิดชอบสูง ประกอบกับนโยบายควบคุมภายในที่ดี

     คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ทั้งองค์กรมีธรรมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงเรื่อง ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในการทำงาน การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน การเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นธรรม คณะผู้บริหารบริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดความซื่อสัตย์ในอุตสาหกรรมการเงิน ความเป็นมืออาชีพในการลงทุน และให้ความสำคัญในเรื่องผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้ถือหุ้นก่อนผลประโยชน์ของบริษัทฯ

     คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบ ของบริษัทฯ นั้นมีความเป็นอิสระ จึงมั่นใจได้ว่าเรามีระบบตรวจสอบที่ดี และสามารถตรวจตราความถูกต้องของฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ สามารถสร้างระบบการควบคุมข้อมูลระหว่างฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัทฯ ได้ มีระบบการรายงานการเงินที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูล และสามารถตรวจดูการทำงานแต่ละขั้นตอนได้อย่างละเอียด

     บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอนุญาโตตุลาการและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เข้าร่วมโครงการแล้ว เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้ และหากเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ตามลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่อง กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และลูกค้าประสงค์ จะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ จะได้นำเสนอข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ