BG1 BG2

จรรยาบรรณธุรกิจ

     ในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายสูงสุด รวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง คือการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณขึ้น เพื่อมุ่งเน้นถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามไว้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้สายตรวจสอบและกำกับดูแลทำหน้าที่ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ